นโยบายสาธารณะเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า: แนวทางที่ควรเป็น

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์จำลองการสูบบุหรี่ที่ใช้ไอน้ำแทนควัน ประกอบด้วยแบตเตอรี่ หัวอะตอมไมเซอร์ และตลับน้ำยา นิโคติน สารแต่งกลิ่น และสารเคมีอื่นๆ ได้รับความนิยมในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย แต่สถานะทางกฎหมายและอนาคตยังไม่แน่นอน

สถานการณ์ปัจจุบัน:

ประเทศไทยจัดบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าควบคุม ห้ามนำเข้า จำหน่าย ครอบครอง หรือใช้โดยไม่มีใบอนุญาต เว้นแต่เพื่อการศึกษาวิจัย กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562

ประเด็นถกเถียง:

มีการถกเถียงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ฝ่ายสนับสนุนอ้างว่าปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิม ช่วยเลิกบุหรี่ได้ และเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภค

ฝ่ายตรงข้ามกังวลว่าเป็นประตูสู่อนาคตการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชน ส่งผลเสียต่อสุขภาพ และอาจทำให้เลิกบุหรี่ได้ยากขึ้น

งานวิจัย:

งานวิจัยเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ายังมีจำกัด แต่ผลการศึกษาที่มีอยู่ชี้ให้เห็นว่าอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ

 • นิโคติน: ส่งผลต่อพัฒนาการของสมองในเด็กและเยาวชน
 • สารเคมี: สารเคมีที่ใช้ในบุหรี่ไฟฟ้าบางชนิดอาจเป็นอันตรายต่อปอด
 • ประตูสู่การสูบบุหรี่: เพิ่มความเสี่ยงในการสูบบุหรี่แบบดั้งเดิมในเด็กและเยาวชน

แนวทางที่ควรเป็น:

 1. ควบคุมการโฆษณาและจำหน่าย:

  • ห้ามโฆษณาทุกช่องทาง
  • จำหน่ายเฉพาะผู้ใหญ่ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ห้ามจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์
  • ควบคุมราคา
 2. เพิ่มการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ:

  • รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า
  • จัดทำสื่อการสอนสำหรับเด็กและเยาวชน
  • สนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า
 3. สนับสนุนการเลิกบุหรี่:

  • ให้บริการเลิกบุหรี่ฟรี
  • พัฒนายาและวิธีการเลิกบุหรี่
  • สนับสนุนกลุ่มช่วยเหลือผู้เลิกบุหรี่
 4. พัฒนากฎหมายและกฎระเบียบ:

  • ออกกฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าที่ชัดเจน
  • กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
  • บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

บทสรุป:

นโยบายสาธารณะเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าควรมีเป้าหมายหลักเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน แนวทางที่ควรเป็นคือ ควบคุมโฆษณาและจำหน่าย เพิ่มการศึกษา สนับสนุนการเลิกบุหรี่ และพัฒนากฎหมาย

By Myboss